Loading...

17, నవంబర్ 2017, శుక్రవారం

కొద్దిగా ముద్దుగా

విరిసీ విరియని పువ్వుల్లో
మురిపెం తెలిపే నవ్వుల్లో
కురిసీ కురియని చినుకుల్లో
ముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!

దోర మామిడి వగరుల్లో
నీరు కుండల చలువల్లో
పిల్లకాలువ తొందర్లో
ముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!

తెలిసీ తెలియని స్నేహాల్లో
తొలి తొలి మొహమాటాల్లో
మెలకువ ఉండే కలల్లో
ముద్దొచ్చేదే 'కొద్ది'దనం!
----- లక్ష్మీదేవి.

15, నవంబర్ 2017, బుధవారం

చలికందములు

కందములు -

ఆహాహా చల్లదనపు
సౌహార్దము తో నటనిట జగతిని నిటులే
దో హాయినిఁ గూర్చుటతో
సాహాయ్యముఁ జేయుచుండు, చలికాలమహో!

చలిగాలులు పెచ్చరమై
యిలనెల్లనిటుల గడగడ లెన్నగ జేయన్,
పలుచని ఎండలు కాయుట
చలికాలమ్మున భళియని జనపదములనున్.

దుప్పటి విలువలు హెచ్చగు,
కుప్పలుగా వీధినెల్ల కొనువారదిగో
తిప్పలు పడుదురు ధరలను
నొప్పగలేరు, విడజాలరుస్సురనంచున్.

నాలుక చుర్రనిపించు మ
సాలలు వాడిన రుచులను జనులెల్లరదో
చాలనక తినుచునుందురు
మాలిమితో చేయువారి మక్కువఁ దీరన్.
---లక్ష్మీదేవి.

9, నవంబర్ 2017, గురువారం

మింటి వీధుల తుంటరీ!

వెంట వెంట
జంట నీవై
మింటి వీధుల
తుంటరల్లె
నడచి వచ్చేవు!


చందమామవై
అందరావని
అందగాడా,
డెందమెంతో
కుందె పోవోయీ!


మిన్నునేలే
వన్నెకాడా,
మన్నునున్న
చిన్నదానను
ఎన్నుకోగలవా?


కలల రేడై
అలతి దవ్వున

పలకరిస్తూ
పులకలిస్తూ
నిలిచినా చాలోయ్!
కలికి మురిసేనోయ్!
----లక్ష్మీదేవి.7, నవంబర్ 2017, మంగళవారం

క్షణం చాలు !!

క్షణం సమయమే చాలు
పిలుపు చేరితే చాలు
పలుకు ఒలికితే చాలు

మనసుకు దారి తీయడానికి....

మనసు ఒప్పితే  చాలు
నవ్వు పూస్తే చాలు
చూపు పరిస్తే చాలు

ఆశకు ఊపిరి పోయడానికి.....

చీకటి పరదాల పైనా వెన్నెల అల్లికలు మెరిసినట్లు !
మూసిన రెప్పల లోనా కలల ఆనందాలు మురిసినట్లు!


13, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

పలుకుల చక్కెర గుళికలు!

కం.

నీలో నుండుట నాకును
నాలో నుండుటయె నీకు నప్పును విధిగా
నేలోయీ దాపఱికము,
లే లోటుల నెంచి చూడ నేమి ఫలమ్మో!

ఇప్పుడు గాదన్నవినుము,
ఎప్పటికైనను కలువక నెటు పోయెదమీ
తప్పుల నెంచుట మానిన
యొప్పగు కూరిమి నిలువకనుండునటోయీ!

రూపము, నామాదులలో
తాపము తొలగించు శక్తి తరగనిదంచున్
కోపము లేకుండఁ , దెలుపు.
నా పాలిటి దైవమవుగ నమ్మితినోయీ.

పలుకుల చక్కెర గుళికల
నొలుకుచు నుండిననదెట్లు నొచ్చును మనముల్?
వెలుపట దాపట నొక్కటె
తలపును గలిగిన నదెట్లు తప్పులు దోచున్?

వంచన మార్గము లెప్పుడు
పెంచును వైరమ్మటంద్రు, వినగలిగినచో.
చంచలమైనట్టి మనము
నించుక కట్టడిని యుంచుటెప్పుడు శుభమౌ.

--------------లక్ష్మీదేవి.